WTC De Hoek

INFO LEDEN

ALGEMENE INFO

Rekening-nummer : BE16 9733 8456 0574
Lidgeld : 30 EUR
Clubhuis : Cafetaria Zwembad Wauterbos
Doornlarenhoofdstraat 3/101
1640 Sint-Genesius-Rode
Ondernemingsnummer : 0456.190.010
Maatschappelijke zetel : Tenbroekstraat 10
1640 Sint-Genesius-Rode
België

VERZEKERING

Belangrijk ! Ingevulde formulieren niet opsturen naar de verzekering maar enkel aan het secretariaat bezorgen !

Polisnummer van onze verzekering is 0028682071.

Nieuwe kandidaatleden worden eerst voorgelegd op de volgende bestuurs-vergadering waar beslist wordt over hun lidmaatschap.

NIEUWE LEDEN

Hieronder in ‘t kort wat info en richtlijnen.

Alle nieuwe kandidaatleden worden eerst voorgelegd op de volgende bestuurs-vergadering waar beslist wordt over hun lidmaatschap.

Neem dus eerst contact op met de club. Wij aanvaarden in principe enkel mensen uit Sint-Genesius-Rode of groot Beersel.

Het lidgeld bedraagt 30 € inclusief een verzekering tov. derden.

Opgepast : het gaat hier niet om een “omnium” verzekering. Bij een ongeval komt eerst de persoonlijke familiale verzekering in aanmerking, alvorens de verzekering van de club wordt aangesproken.

Het vertrek van de fietstocht heeft plaats op de parking van het zwembad Wauterbos (hoofdingang). De vertrekuren van de verschillende groepen variëren. Het is dus aangewezen indien u nog niet over een programma beschikt om de baankapitein en/of een bestuurder te raadplegen, alsook bij grote brevetten u eens te vergewissen of het juiste vertrekuur -dat afhankelijk van de omstandigheden kan afwijken van het officiële programma- nog steeds correct is.

Ons clubblad wordt verspreid via mail en in papieren versie voor de leden zonder email-adres.

Kledij verplicht, zie menu Club – Kledij.

Wij eisen ook van al de leden wat discipline en gehoorzaamheid en respect voor de baankapiteins. Onze club bestaat al tientallen jaren, sinds 1973, en wij willen zo doorgaan, zoniet loopt het fout.

Voor het weinige lidgeld krijgt u heel veel terug !

Het bestuur wenst u verder veel fietsgenot.

PS. Wij vragen ook de stortingen van lidgelden, deelname aan uitstappen, enz…te betalen via bankrekening, dan beschikt u sowieso over een stortingsbewijs!

Bank rekening-nummer : BE16 9733 8456 0574

Het bestuur.

You will find hereafter some info and guidelines.

The management decides on his next meeting if a candidate can become a member of our club.

So if you want to join our club, first take contact with the club. We normally only accept people from Sint-Genesius-Rode or groot Beersel.

The membership fee with WTC DE HOEK amounts to € 30,- including an insurance as regards to a third party. Attention : it does not mean an “omnium” insurance. In case of an accident your personal family insurance has to be taken into account before the insurance of the club will intervene.

The start of each trip takes place at the parking of the cafetaria of the swimming pool Wauterbos (main entrance). The time of departure of the various groups is different. It is therefore recommended to carefully check the programs and if you are not yet in possession of same, you can always contact the captain of your group and/or consult one of the administrators. It happens also that tours for an
entire day or at another start place are organized or at an earlier hour – which, following circumstances, can differ from the official program – and therefore a mutual relationship with your captain is always the best. Club magazine is send via email or on paper for member without email-address.

Clothing required, see menu Info – Kledij.

We also require obedience and respect vis-à-vis the captain.

The management wishes you a lot of pleasure with the cycling and a quick integration.

P.S. Can we please ask you to effect all your payments, i.e. membership, participation to excursions,… via our bank account allowing you to have also a proof of your payment, as follows :

Bank account : BE16 9733 8456 0574

The Management.

Kledij verplicht ! Klik hier voor meer informatie.

TUSSENKOMST CLUBKAS

Het is reeds jaren in voege bij de club dat leden die hun steentje niet bijdragen tijdens het stoempfestijn, hetwelk dient om de clubkas te spijzen, niet kunnen meegenieten van een tussenkomst van de clubkas bij clubuitstappen, de jaarlijkse barbecue op 15 augustus, geschenken tijdens het jaarfeest, enz… .

Het betreft hier slechts een kleine minderheid.

De leden worden steeds lang op voorhand, zeker een tiental maanden via de website, het clubblad en de baankapiteins op de hoogte gebracht van de datum waarop het stoempfestijn zal doorgaan zodat zij zich dat weekend kunnen vrijmaken.

Het zou niet fair zijn tegenover de wel actieve leden deze mensen mee te laten genieten van al de genoemde voordelen.

Het bestuur heeft beslist dat een lid dat twee jaar achtereenvolgens, om eender welke reden, niet kan deelnemen aan het stoempfestijn ook niet van een tussenkomst van de clubkas kan meegenieten en dit zonder uitzondering.

Sommige leden kunnen of willen zich niet vrijmaken tijdens het stoempfestijn, maar zijn bij de eerstvolgende clubuitstap, tot ieders verwondering, bij de eerste ingeschreven. Het een kan en het ander kan dus niet worden gepland.

Nieuwe leden die na het stoempfestijn zijn aangenomen genieten geen tussenkomst van de clubkas bij de eerstvolgende uitstappen. Ze kunnen het jaar daarop deelnemen aan het stoempfestijn en alzo genieten van de voordelen van een actief lid.

Een lid dat niet meehelpt tijdens het stoempfestijn heeft alleen recht op de clubverzekering en de deelname aan de Algemene Vergadering.

Hopelijk kunnen de betrokken leden begrip opbrengen voor deze maatregel.

Met dit bericht wenst het bestuur niemand te viseren, maar de bedoeling is duidelijk: “voor wat, hoort wat !” .

Het Bestuur