WTC De Hoek

REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1
De leden verklaren zich door hun lidmaatschap automatisch akkoord met het huishoudelijk
reglement. Ze nemen op vrijwillige basis deel aan de activiteiten van de vereniging

Artikel 2
Het lidgeld bevat de administratiekosten en de deelname aan de gewone activiteiten.
Voor bepaalde activiteiten kan een bijkomend bedrag gevraagd worden.
Het lidgeld is ondeelbaar en kan niet teruggevorderd worden.

Artikel 3
Het minimum jaarlijks lidgeld wordt door de algemene vergadering van de VZW bepaald en via de
gewone communicatiekanalen bekend gemaakt.
Het niet betalen van het lidgeld heeft automatisch het ontslag uit de club als gevolg.

Artikel 4
Elk lidmaatschap dient te worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan het lidmaatschap weigeren zonder dat daarvoor een reden dient
opgegeven te worden.

Artikel 5
De minimumleeftijd om lid te worden is 12 jaar. Minderjarige leden (-18 jaar) kunnen slechts
toegelaten worden mits schriftelijke toelating van de ouders, voogd of titularis van het ouderlijk
gezag en onder hun volledige verantwoordelijkheid.

Artikel 6
Elke deelnemer wordt verondersteld medisch in orde te zijn, deel te nemen aan de activiteiten
met materiaal in goede staat en over een goede verzekering tegenover derden te beschikken .

Artikel 7
De deelnemers worden geacht de wegcode strikt na te komen en de instructies van de
wegkapiteins op elk ogenblik op te volgen. Ook voor wat de toe te passen snelheid betreft.

Artikel 8
Bij gezamenlijke ritten en uitstappen dient elk lid zich van de clubuitrusting te voorzien en deze
te dragen.

Artikel 9
Het bestuur dringt er sterk op aan dat iedereen, tijdens alle ritten, een helm draagt. Los van de
extra bescherming, vervalt vanuit de verzekering elke tussenkomst bij hoofdletsel indien daaruit
blijkt dat deze niet werd gedragen.

Artikel 10
Bij gezamenlijke uitstappen gedraagt elk lid zich voornaam met respect voor de andere
deelnemers, weggebruikers, derden en de natuur.

Artikel 11
Niet-clubleden rijden mee op eigen risico. Zij mogen enkel achteraan de groep aansluiten.
Het is de taak van de wegkapitein om erop toe te zien dat niet-clubleden achteraan de groep
rijden en niet tussen de clubleden. Dit is voor de eigen veiligheid van de clubleden.

Artikel 12
WTC De Hoek of zijn Raad van Bestuur draagt niet de minste aansprakelijkheid en kan nooit
aansprakelijk gesteld worden bij welke fout ook door één van zijn leden begaan, of bij om
het even welk ongeval, fout of activiteit. De clubleden of derden kunnen dan ook nooit de vereniging of de
Raad van Bestuur verantwoordelijk stellen.

Artikel 13
Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan de Raad van Bestuur sancties opleggen,
tot een eventuele verwijdering uit de club.